GuidePedia

0


Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaarakatuh...

Disebutkan dalam suatu hadits , bahwa malaikat Jibril ketika Rasullullah SAW selesai melakukan sholat Dhuha, setelah memberi salam kepada Nabi, Jibril berkata ; Allah SWT telah memberi surga firdaus kepada engkau dan orang yang membaca doa ini, sangat besar pahalanya.

~Do'a Khanzul 'Arasy~

Bismillaahir rohmaanir rohiim

Laa ilaaha illallaahu.Subhaanalmalikil qudduus.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha Suci Tuhan, Raja yg Maha bersih dari segala kekurangan.

Laa ilaaha illaallaahu. Subhaanal 'Aziizil-Jabbaar.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha menang lagi Maha Perkasa.

Laaillaaha illallaahu. Subhaanarro-uufurrohiim.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha belas kasih lagi Maha Penyayang.

Laaillaaha illallaahu. Subhaanal ghofurirrohiim.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Laaillaaha illallaahu. Subhaanalkariimil Hakiim.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana.

Laaillaaha illallaahu. Subhaanalqowiyyil-Wafiyyi.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Kuat lagi Maha Sempurna.

Laaillaaha illallaahu. Subhaanallaathii-filkhobiir.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Lembut, meneliti segala urusan lagi Maha Waspada.

Laaillaaha illallaahu. Subhaanash-shoma-dil-ma'buud.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha dituju tempat memohon lagi yang disembah.

Laaillaaha illallaahu. Subhaanalghofuu-rilwaduud.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha pemberi.

Laaillaaha illallaahu. Subhaanalwakiilil-kafiil.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha mencukupi lagi maha Menanggulangi.

Laaillaaha illallaahu. Subhaanarroqiibil-Hafiidh.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Mengintai lagi Maha Pemelihara.

Laaillaaha illallaahu. Subhaanaddaa-imilqoo-imi.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Kekal lagi Maha tegak, Kokoh.

Laaillaaha illallaahu. Subhaanalmuhyiil-mumiit.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang menghidupkan lagi Mematikan.

Laaillaaha illaallaahu. Subhaanall hayyil-qoyyuum.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha hidup lagi Maha Tegak, senantiasa mengurus.

Laaillaaha illaallaahu. Subhaanalkhooli-qilbari-i
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Pencipta lagi Maha Perencana.

Laaillaaha illaallaahu. subhaanal 'aliyyil'-dhiimi.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

Laaillaaha illaallaahu. Subhaanalwaahi-dilahad.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Tunggal lagi Maha Esa.

Laaillaaha illaallaahu. Subhaanalmu'minil-muhaimiin.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengintai.

Laaillaaha illaallaahu. Subhaanal habiibisy-syahiid.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Pencinta lagi Maha Penyaksi.

Laaillaaha illaallaahu. Subhaanal haliimil-kariim.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Penyantun lagi Maha Mulia

Laaillaaha illaallaahu. Subhaanal-awwa-lilqodiim.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Awal lagi Maha Dahulu.

Laaillaaha illaallaahu. Subhaanal awwalil aakhir.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Awal lagi Maha Akhir.

Laaillaaha illaallaahu. Subhaanadh-dhoohiril baathin.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Lahir lagi Maha Batin.

Laaillaha illaallaahu. Subhaanalkabiiril muta'aali.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha besar lagi Maha Tinggi.

Laaillaaha illaallaahu. Subhaanalqoodli haajat.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Memenuhi segala kebutuhannya makhluk.

Laaillaaha illaallaahu. Subhaana robbil 'arsyil-'dhiim.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan pemelihara Arsy yang Agung.

Laaillaaha illaallaahu. Subhaanarrohmaa nirrohiim.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Pengasih lagi Penyayang.

Laaillaaha illaallaahu. Subhaana robiyal'a laa
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhanku yang Maha Tinggi.

Laaillaaha illaallaahu. Subhaanal burhaanis-sulthoon.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan Pertanda Kerajaan.

Laaillaaha illaallaahu. Subhaanassamii'il bashiir.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengerti.

Laaillaaha illaallaahu. Subhaanalwaahidil-qohhaar.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Satu lagi Maha Perkasa.

Laaillaaha illaallaahu. Subhaanal 'Aliimil-hakiim.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Mengetahui lagi maha Bijaksana.

Laaillaaha illaallaahu. Subhaanassattaa-rilghoffaar.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang banyak menutup cela lagi Pengampun

Laaillaaha illaallaahu. Subhaanarrohmaa-niddayyaan.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Pengasih lagi Pembalas amal.

Laaillaaha illaallahu. Subhaanalkabiiril akbar.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Besar lagi Maha Terbesar.

Laaillaaha illaallahu. Subhaanal 'aliimil Allaam.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Mengetahui lagi Maha Banyak Mengetahui.

Laaillaaha illaallahu. Subhaanasy syaafil-kaafii.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Penyembuh lagi Mencukupi.

Laaillaaha illaallahu. Subhaanal 'adhiimil-baaqi.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Kekal.

Laaillaaha illaallahu. Subhaanash-shomadil ahad.
- Tiada Tuhan selain Allah Maha suci Tuhan yang menjadi tempat tertuju lagi Maha Esa.

Laaillaaha illaallahu. Subhaana robbil ardli wassa-mawati.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan Pemelihara bumi dan langit.

Laaillaaha illaallahu. Subhaana khooliqil-makhluuqooat.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan Pencipta semua makhluk.

Laaillaaha illaallaahu. Subhaana mankhola qollaila wannahaar.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Dzat yang menciptakan malam dan siang.

Laaillaaha illaallaahu. Subhaanal khooliqir rooziqi.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan Pencipta yang Maha memberi rizki.

Laaillaaha illaallahu. Subhaanal fattaahil aliim.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Pembuka lagi Maha Tahu.

Laaillaaha illaallahu. Subhaanal aziizil ghoniyy.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Menang lagi Maha Kaya.

Laaillaaha illaallahu. Subhaanal ghofuurisysyakuur.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Pengampun lagi banyak menerima syukur.

Laaillaaha illaallahu. Subhaanazilmulki walmalakuut.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang mempunyai kerajaan bumi dan kerajaan langit.

Laaillaaha illaallahu. Subhaana dzil'izzati wal 'adhomat.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang mempunyai keMegahan dan keAgungan.

Laaillaaha illaallahu. Subhaana dzilhaibati Walqudrot.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang mempunyai wibawa dan kekuasaan.

Laaillaaha illaallahu. Subhaana dzilkibriyaa-i waljabaruut.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang mempunyai kebesaran dan keperkasaan.

Laaillaaha illaallahu. Subhaanassattaaril-'adhiim.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang banyak menutupi cela hamba-Nya lagi Maha Agung.

Laaillaaha illaallahu. Subhaanal 'aalimil ghoib.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Mengetahui barang ghoib.

Laaillaaha illaallahu. Subhaanalhamiidil majiid.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Terpuji lagi Maha Agung kemuliaanNya.

Laaillaha illaallaahu. Subhaanal hakiimil qodiim.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Dahulu.

Laaillaha illaallaahu. Subhaanal qoodiris sattar.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Banyak menutup cela hambanya.

Laaillaaha illaallaahu. Subhaanassamii'il 'aliim.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Laaillaaha illaallaahu. Subhaanalgho niyyil 'adhim.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Kaya lagi Maha Agung.

Laaillaaha illaallaahu. Subhaanal Allamis salaam.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha lebih tahu lagi Maha Penyelamat.

Laaillaaha illaallahu. Subhaanalmalikin nashiir.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Merajai lagi Maha Penolong.

Laaillaaha illaallahu. Subhaanal ghoniyyir rohmaan.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Kaya lagi Maha Agung.

Laaillaha illaallahu. Subhaanalqoriibil-hasanaat.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Dekat pada berbagai kebaikan.

Laaillaha illaallahu. Subhaanasih-shobuurissattaar.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha banyak sabar lagi Maha Menutup cela hambanya.

Laaillaaha illaallahu. Subhaanalkhooliqin nuur.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang menciptakan Cahaya.

Laaillaaha illaallahu. Subhaanalghoniyyiil mu'jizi.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Kaya lagi Maha melemahkan

Laaillaaha illaallahu. Subhaanalfaadlilisy syakuur.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Utama pemberi anugerah lagi banyak menerima syukur.

Laaillaaha illaallahu. Subhaanalghoniyyi qodiim.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Kaya lagi Maha dahulu.

Laaillaaha illaallahu. Subhaana dziijalaalil mubiin.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang mempunyai ke Agungan yang Nyata.

Laaillaaha illaallahu.Subhaanalkhoolishil-mukhlish.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang memurnikan orang yang tulus ikhlas.

Laailaaha illaallahu. Subhaanash Shoodiqilwad.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha menepati janji.

Laaillaaha illallaahu. Subhaanalhaqqilmu-biin.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Benar lagi Maha Nyata.

Laaillaaha illallaahu. Subhaana dzilquwwatil-matiin.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh.

Laaillaaha illallaahu. Subhaanalqowiyyil aziiz.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Kuat lagi Maha Menang.

Laaillaaha illallaahu. subhaanalhayyilla dziilaayamuut.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Hidup yang tiada akan mati.

Laaillaaha illallaahu. Subhaanal 'allaamil ghuyuub.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha lebih tahu segala yang ghoib.

Laaillaaha illallaahu. Subhaanassattaa ril'uyuub.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Menutupi berbagai cela hambaNya.

Laaillaaha illallaahu. Subhaanadzilghu-froonilmusta aan.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang memiliki ampunan yang
dimohon pertolongan-Nya.

Laaillaaha illallaahu. Subhaana robbil'aalamiin.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Memelihara alam semesta.

Laaillaaha illallaahu. Subhaanarrohmaanissattaar.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Pengasih lagi Menutupi rahasia.

Laaillaaha illallaahu. Subhaanarrohiimil-ghoffaar.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Penyayang lagi
Maha Pengampun.

Laaillaaha illallaahu. Subhaanal 'aziizilwahhaab.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang maha Menang lagi Maha
banyak Memberi.

Laaillaaha illallaahu. Subhaanalqoodiril Muqtadir.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Kuasa lagi
menjadi Penguasa.

Laaillaaha illallaahu. Subhaana dzilghufroonilhaliim.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang memiliki ampun lagi
Maha Penyantun.

Laailaaha illallaahu. Subhaanal malikil-mulki.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Merajai kerajaan.

Laailaaha illallaahu. Subhaanalbaari ilmushowwiir.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Pencipta lagi
Maha Pembentuk.

Laailaaha illallaahu. Subhaanal 'aziizil - Jabbaar.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Menang lagi Maha
Perkasa.

Laailaaha illallaahu. Subhaanal jabbaaril-Mutakabbir.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha
Pembesar.

Laailaaha illallaahu. Subhaanallaahi am maayashifuun.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan dari sifat yang mereka
tuduhkan.

Laailaaha illallaahu. Subhaanal qudduusis-subbuuh.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan, Yang Maha Suci dari yang
tidak layak lagi bersih dari segala kekurangan.

Laailaaha illallaahu. Subhaana robbil malaa-ikati warruuh.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Memelihara
malaikat dan ruh (Jibril).

Laailaaha illallaahu. Subhaanadzil-aalaa i wanna'maa-i
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang mempunyai banyak
pemberian dan kenikmatan.

Laailaaha illallaahu. Subhaanal malikilma qshuud.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Raja yang dituju.

Laailaaha illallaahu. Subhaanalhannaa-nilman-naan.
- Tiada Tuhan selain Allah. Maha suci Tuhan yang Maha Pemberi lagi
banyak anugerah-Nya.

Laailaaha illallaahu. Aadamu shofiyyullooh.
- Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Adam pilihan Allah.

Laailaaha illallaahu. nuuhun najiyyullaah.
- Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Nuh yang diselamatkan Allah.

Laailaaha illallaahu. ibroohiimu kholiilullaah.
- Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Ibrohim kekasih Allah.

Laailaaha illallaahu. ismaa-'iilu dzabii hullaah.
- Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Ismail sembelihan Allah.

Laailaaha illallaahu. Muusaa kalimullaahi.
- Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Musa yang diajak bicara Allah.

Laailaaha illallaahu. Daawuudu kholiifatullaah.
- Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Dawud Kholifah Allah.

Laailaaha illallaahu. Iisaa ruuhullaah.
- Tiada Tuhan selain Allah. Isa tiupan Allah.

Laailaaha illallaahu. Muhammadur Rassulullaah.
Tiada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah Rasul Allah.

Warohamnaa bibarokati injiili 'iisaa wazabuuri daawuuda wafurqooni muhammadir rosuulillaahi arhamarroohimiin. walhamdulillaahi

robbil 'aalamiin.
- Dan belas kasihanilah kami, dengan mendapat berkah dari kitab injil Nabi Isa dan kitab Zabur Nabi Dawud serta kitab Furqon

Nabi Muhammad utusan Allah Swt, karena rahmat-Mu wahai Dzat yang lebih memberi belas kasihi Segala puji bagi Allah Tuhan

semesta alam.

Amiin.

Lihat yg lebih 'menarik' di sini !

Post a Comment Blogger

Beli yuk ?