GuidePedia

0

Tembung DWIPURWA menika tembung-tembung ingkang dipunrangkep PURWAnipun. 
Tuladha :
palang > palang-palang > papalang  > pepalang
padhang > padhang – padhang > papadhang  >  pepadhang
silih > silih-silih > sisilih  >  sesilih
reged > reged – reged > rereged  > rereged
sumbar > sumbar – sumbar > susumbar  > sesumbar
juluk > juluk – juluk > jujuluk  > jejuluk
gambar > gambar-gambar + an > gagambaran   > gegambaran
gancang > gancang-gancang + an > gagancangan   > gegancangan
gurit > gurit – gurit + an > guguritan  > geguritan
godhong > godhong-godhong + an > gogodhongan  > gegodhongan
dhemit > dhemit – dhemit  + an > dhedhemitan  > dhedhemitan 
kudang > kudang-kudang + an > kukudangan  > kekudangan
limbang > limbang-limbang + an > lilimbangan  > lelimbangan
sambung > sambung – sambung + an > sasambungan  > sesambungan
pindha > pindha-pindha + an > pipindhan   > pepindhan
bésan > bésan-bésan + an > bebésanan  > bebésanan.
léwa > léwa-léwa > léléwa   > leléwa

Tata panulisan mawi aksara Latin limrah dipunserat cundhuk kaliyan swantenipun : gegambaran, gegancangan, geguritan, gegodhongan, kekadangan, kekudangan, lsp.
Tata panulisan mawi aksara Jawi (paugeran Sriwedari 1926) dipunserat : gagambaran, gagancangan, guguritan, lilimbangan, kukudangan, lsp. Nanging tata panyeratan mawi aksara Jawi EYD taun 1996, saged dipunserat mawi paugeran Sriwedari utawi sami kaliyan pocapane. 

TEMBUNG DWIPURWA KATITIK SAKING ASALIPUN

Saking TEMBUNG ARAN
dhemit > dhedhemitan
godhong > gegodhongan
kembang > kekembangan
kanca > kekancan
jaran > jejaranan
besan > bebesanan
banda > bebandan
tembung > tetembungan
tembang > tetembangan
palang > pepalang
garan > gegaran
dunung > dedunung
tenger > tetenger
juluk > jejuluk
manuk > memanuki

Saking TEMBUNG KRIYA
Guyu > geguyu
bedhag > bebedhag
buru > beburu
sumbar > sesumbar
laku > lelaku
lipur > lelipur
duka > deduka
kudang > kekudang


guyu > geguyon
gondhel > gegondhelan
gojeg > gegojegan
kudang > kekudangan
lambar > lelambaran
dolan > dedolanan
gayuh > gegayuhan
tuku > tetukon
tunggang > tetunggangan
sambung > sesambungan
sandhing > sesandhingan


Saking TEMBUNG KAHANAN.
Gancang > gegancangan
dhuwur > dhedhuwuran
kencar > kekencaran
kendel > kekendelan
rikat > rerikatan
pasihan > pepasihan
limeng  > lelimengan


bungah > bebungah
cenges > cecenges 
galak > gegalak
lewa > lelewa
padhang > pepadhang
peteng > pepeteng
tuwa > tetuwa


Saking TEMBUNG WILANGAN.
Loro > lelorone
telu > tetelune
kalih > kekalih
tiga > tetiga

GUNANE TEMBUNG DWIPURWA ;
1.       Kanggo mangun tembung aran , tuladha : gegodhongan, kekembangan, tetembungan, pepalang, gegaran, gegayuhan, tetunggangan, dhedhuwuran, bebungah, pepadhang, bebandan, kekudangan, tetuwa, kekendelan
2.       Kanggo mangun tembung kriya, tuladha : bebesanan, tetembangan, dedunung, geguyu,  bebedhag, beburu, lelaku, kekudang, lelipur, gegojegan, geguyon, dedolanan, tetukon, sesambungan, sesandhingan.
3.       Kanggo mangun tembung kaanan, tuladha : lelimengan, gegancangan, rerikatan, kekencara.
4.       Kanggo mangun tembung wilangan  : lelorone, tetelune, kekalih, tetiga.

TEGESE TEMBUNG DWIPURWA.
1.       Ateges akeh, tuladha : gegodhongan, kekembangan, tetembungan, tetembangan, pepalang, gegaran,
2.       Ateges tansah utawa bola-bali, tuladha : sesumbar, geguyon, geguyu, tetukon, gegojegan, kekudang, kekudangan, deduka,
3.       Ateges mratelakake kahanan kaya kang kasebut ing linggane, tuladha : dhedhemitan, memanuki,
4.       Ateges bab utawa prekara  kaya kang kasebut ing linggane , tuladha : kekancan,
5.       Ateges numpak  , tuladha : jejaranan,
6.       Ateges nganggo kaya kang kasebut ing linggane, tuladha : jejuluk, sesilih, tetenger, lelambaran, dhedhasar,
7.       Ateges mratelakake manggon utawa enggone, tuladha : dedunung, dhedhukuh, dedalem, gegriya
8.       Ateges nindakake pakaryan kaya kang kasebut ing linggane, tuladha : mbebedhag, beburu, tetanen, bebakulan,
9.       Ateges sing dianggep/ didadekake , tuladha : tetuwa, tetunggul, gegedhug.
Sumber

lanjutin di sini !

Post a Comment Blogger

Beli yuk ?